top of page

AFM en DNB

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren en lenen, met als doel het vertrouwen in de financiële markten te versterken. Zij bewerkstelligen dat de markten op een duidelijke en eerlijke manier werken.

Naast de AFM houdt ook de Nederlandsche Bank (DNB) toezicht op de financiële markten. Zij zijn verantwoordelijk voor het prudentiële toezicht. 

DNB controleert of financiële ondernemingen hun financiële verplichtingen nakomen.
De AFM is onafhankelijk, maar valt onder de politieke verantwoordelijkheid van het Ministerie van Financiën.

IVM Caring Capital is een verantwoorde vermogensbeheerder met een volledige vergunning van de AFM. 

 

IVM Caring Capital staat bij de AFM ingeschreven in het register “AIFM vergunningen”, met vergunningsnummer 15000120, onder welke vergunning wij onze vermogensbeheeractiviteiten uitvoeren.

Tevens staan wij onder toezicht van DNB (BCK854).

 

Beheerst beloningsbeleid

IVM Caring Capital is verplicht een beheerst beloningsbeleid te formuleren en te implementeren om ervoor te zorgen dat de beloningen er niet toe leiden dat:

  • excessieve risico’s worden genomen die de financiële soliditeit van de onderneming kunnen aantasten (prudentieel perspectief); en

  • cliënten onzorgvuldig worden behandeld door perverse beloningsprikkels (gedragsperspectief).

 

IVM Caring Capital heeft haar beloningsbeleid zodanig geformuleerd dat aan bovenstaande doelstellingen tegemoet wordt gekomen.

De bij de onderneming werkzame personen hebben een maandelijkse vaste beloning, die bij enkele personen kan worden aangevuld met een periodieke variabele beloning binnen de daarvoor geldende bandbreedtes, welke afhankelijk is van financiële en niet-financiële criteria (gedragsperspectief). Het bestuur heeft een vaste beloning die naar beneden kan worden aangepast, teneinde de financiele soliditeit van de onderneming te waarborgen (prudentieel perspectief).

 

Het beloningsbeleid van IVM Caring Capital is in overeenstemming met de wijze waarop IVM Caring Capital omgaat met duurzaam vermogensbeheer en de daarbij behorende integratie van duurzaamheidsrisico’s. 

 

IVM Caring Capital voldoet derhalve met haar beloningsbeleid aan alle wettelijke vereisten.

 

Kapitaaltoereikendheid

 

IVM Caring Capital publiceert halfjaarcijfers en jaarlijks een door de externe accountant gecontroleerde jaarrekening. 
Het eigen vermogen van de onderneming is toereikend om doorlopend aan de prudentiële kapitaalvereisten van De Nederlandsche Bank te voldoen.

Gegeven de aard van de activiteiten zijn de risico’s ten aanzien van de financiële soliditeit van IVM Caring Capital beheersbaar.

Hierbij zijn marktrisico’s, concentratierisico’s, liquiditeitsrisico’s, renterisico’s alsmede diverse operationele, strategische en integriteitsrisico’s in ogenschouw genomen. 

De aandeelhoudersstructuur van IVM Caring Capital is overzichtelijk en daarmee niet complex.

bottom of page