top of page

Levens-

testament

In tegenstelling tot een 'gewoon' testament, dat pas in werking treedt na iemands overlijden, kan het levenstestament al van kracht worden als zich bij leven bepaalde situaties voordoen.

 

In een levenstestament kunt u zowel privé als zakelijk uw wensen en eisen vastleggen voor het geval u niet meer in staat bent dat zelf te doen. Bijvoorbeeld als gevolg van ziekte of een ongeluk. Het belangrijkste onderdeel van elk levenstestament is de volmacht aan één of meer personen om toe te zien op naleving van de vastgelegde wensen.

 

Deze wensen zijn eveneens vastgelegd en kunnen betrekking hebben op de medische verzorging (behandelverbod of -gebod, euthanasieverklaring, donorcodicil), de uitvaart en het beheer van vermogen en persoonlijke bezittingen.

 

Verder bevat het levenstestament bijlagen, zoals een inventaris van bankrekeningen, verzekeringen en waardevolle collecties en (digitale) codes en wachtwoorden of instructies. Ook een ondernemersvolmacht, buitenland-volmacht (voor mensen met bezit in het buitenland) en wensen ten aanzien van mentorschap, bewind en ondercuratelestelling kunnen worden opgenomen. Het levenstestament fungeert dus als draaiboek, waardoor de opsteller ook de regie in handen houdt als hij of zij daar (tijdelijk) niet toe in staat is.

 

Landelijk register

 

Het levenstestament wordt - net als een gewoon testament - vastgelegd in een notariële akte, waardoor het bewijskracht heeft en gelijk staat aan een vonnis van de rechter. De notariële vastlegging is tevens het bewijs dat de persoon in kwestie op het moment dat de akte werd opgesteld wilsbekwaam was. Het levenstestament kan op elk moment worden herroepen of vervangen door een nieuwe notariële akte. Sinds mei 2011 wordt elk levenstestament landelijk geregistreerd ongeacht de notaris welke het document onder zich heeft, zodat het altijd traceerbaar is.

 

bottom of page