top of page

Verantwoord beleggen

Verantwoord Vermogensbeheer IVM Caring Capital 

 

Duurzaam beleggen is sterk in onze organisatie verankerd; het is onderdeel van ons DNA. Dit betekent dat wij duurzaamheidsrisico’s als uitgangspunt nemen voor ons beleggingsbeleid om op deze manier de ongunstige effecten op de duurzaamheid - die uiteindelijk een negatief effect kunnen hebben op de waarde van de beleggingen - te beperken. 

 

Duurzaamheidsrisico’s

Een duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis op het gebied van Milieu, Maatschappij of Goed Bestuur (dit is de vrije vertaling van Environmental, Social, Governance ofwel de ESG criteria) die mogelijk een negatieve invloed kan hebben op de waarde van een belegging. Voorbeelden van zulke gebeurtenissen of omstandigheden zijn klimaatverandering, betrokkenheid bij kinderarbeid of schaarste aan grondstoffen. Zulke gebeurtenissen en omstandigheden kunnen een negatief effect hebben op de waarde van beleggingen. Zo kan grondstofschaarste ervoor zorgen dat bepaalde bedrijven minder kunnen produceren, waardoor aandelen in deze bedrijven in waarde kunnen dalen. 

Bij het selecteren van de beleggingen houden we rekening met alle relevante risico’s van een belegging, zoals bijvoorbeeld marktrisico’s, maar ook duurzaamheidsrisico’s. Deze processen hebben wij geïntegreerd in ons risicobeheer. Om inzicht te verkrijgen in de risico’s die relevant zijn hebben wij een intern risicobeheerdocument opgesteld. In dit document hebben wij in kaart gebracht welke risico’s de fondsen en mandaten lopen (of in de toekomst zouden kunnen lopen). Daarbij is aangegeven wat de impact zou kunnen zijn van het zich verwezenlijken van die risico’s en welke beheersingsmaatregelen er zijn getroffen. In dit proces worden ook duurzaamheidsrisico’s meegenomen. 

Ons beloningsbeleid is in lijn is met onze strategie, risicobereidheid, doelstellingen en waarden. Het beloningsbeleid is erop gericht dat beloning van medewerkers niet leidt tot onwenselijke risico’s of gedrag. Onze medewerkers krijgen een vaste maandelijkse vergoeding. Deze vergoedingen worden afgestemd op de competenties van de medewerker. Wij hebben de mogelijkheid om variabele beloningen uit te keren. De variabele beloning is zowel op financiële als op niet-financiële criteria gebaseerd. Minimaal 50% moet gebaseerd zijn op niet-financiële criteria. Wij hebben een risicoanalyse uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de beloningsprikkels niet leiden tot onzorgvuldige behandeling van cliënten of deelnemers. Door dit beleid wordt niet aangezet tot ongewenst gedrag, zoals het nemen van onverantwoorde (duurzaamheids) risico’s .

 

 

Ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

Beleggingen kunnen ongunstige gevolgen hebben voor milieu-, sociale en governance factoren. Zo kunnen beleggingen bijvoorbeeld in negatieve zin bijdragen aan klimaatverandering, corruptie, of verlies van biodiversiteit. Wij nemen ongunstige effecten op duurzaamheid mee door het uitsluiten van bepaalde bedrijven en sectoren op productniveau. Aangezien het niet mogelijk is om met alle negatieve effecten evenveel rekening te houden, hebben wij een aantal aandachtgebieden geformuleerd:

 

1. Klimaatverandering

Wij erkennen de ernstige effecten voor de mensheid van klimaatverandering en zijn van mening dat de uitstoot van broeikaseffecten door menselijk handelen sterk gereduceerd moet worden. Wij beleggen daarom in onze producten niet in olie- en gas producenten en nutsbedrijven die gebruik maken van kolen voor productie van elektriciteit, niet in energie services, raffinage en de aanleg van pijplijnen.

 

2. De handel in wapens 

Wij rekenen leven in vrijheid tot een essentieel recht van de mens. Om die reden vinden wij o.a. de productie en inzet van wapens die mensenlevens kosten onaanvaardbaar. Daarom beleggen wij in onze producten dan ook niet in bedrijven die actief zijn in de wapenindustrie.

 

3. Goede gezondheid 

Een goede gezond is erg belangrijk. Dit zorgt er namelijk voor dat mensen een langer en beter leven hebben. Roken heeft een zeer negatieve impact op de gezondheid van mensen en om die reden beleggen wij in onze producten niet in bedrijven die actief zijn in de tabaksindustrie.  

 

4. Mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie

Wij zijn daarnaast aangesloten bij de United Nations Principles for Responsible Investments (UNPRI) en onderschrijft ten volle de UN Global Compact Rules (UNGCR). Wij beleggen derhalve in onze producten niet in bedrijven die zich schuldig maken aan het schenden van regels op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie. Ook zijn wij medeondertekenaar van de SDG Charter. “The Dutch SDG Charter Foundation (SDG Charter) aims to contribute to the realization of the Sustainable Development Goals by creating the enabling environment for joint and coordinated action of multiple stakeholders. It's a growing network of frontrunning organisations contributing to the SDGs, in the Netherlands and abroad”.

 

Wij hebben er voor gekozen om ongunstige effecten op duurzaamheid wel op productniveau mee te nemen, maar niet op entiteitsniveau. De reden hiervoor is dat als wij ongunstige effecten op entiteitsniveau zouden meenemen, wij wettelijk verplicht zijn om te rapporteren op alle verplichte en relevante additionele indicatoren ongunstige effecten op duurzaamheid (PAI-indicatoren) uit gedelegeerde verordening 2022/1288. Op dit moment is nog niet al deze informatie voor al onze beleggingen beschikbaar. Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen op dit gebied monitoren en als er meer (betaalbare) informatie beschikbaar is, zullen wij onze keuze heroverwegen. Zoals bovenstaand weergegeven, op product niveau nemen wij de negatieve effecten mee die betrekking hebben op klimaatverandering, de handel in wapens, goede gezondheid, mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie. Hoe wij dit doen, kunt u lezen in onze annex II bij de verschillende producten.

 

Promoten ESG-kenmerken

In het kader van de “Sustainable Finance Disclosure Regulation” (SFDR) beschouwt IVM Caring Capital zich als een verantwoorde vermogensbeheerder, hetgeen betekent dat al onze beleggingen tenminste duurzame kenmerken bevatten.   

 

Investment Beliefs

Wij zijn een lange termijn belegger en naast duurzaamheid leggen wij de nadruk op goede financiële beleggingsresultaten op de lange termijn, een beheerst risico en heldere verslaglegging en informatie. Vanuit ons verleden en vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid maken we heldere beleggingskeuzes. 

 

  • Wij geloven in duurzaam vermogensbeheer

  • Wij geloven in actief vermogensbeheer met gebruikmaking van ook passieve instrumenten 

  • Wij geloven in diversificatie

  • Wij geloven in meerdere stijlen die waarde kunnen toevoegen 

  • Wij beleggen alleen direct in instrumenten wanneer we zelf over de kennis beschikken

  • Wij geloven in transparantie

 

 

ESG Criteria

Naast het meewegen van ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren promoten wij ecologische en sociale kenmerken. Wij selecteren in onze directe beleggingen bedrijven die én duurzaam én relevant zullen zijn in de toekomst. Wij hebben voor onze directe beleggingen gekozen voor volgende thema’s, gebaseerd op de SDG’s:  Gezondheid (SDG 3), Energietransitie (SDG’s 7 en 13), Digitale transformatie (SDG 11) en Duurzame Alternatieven ( SDG 13). Alle door ons geselecteerde bedrijven (dit geldt voor onze beleggingen in individuele aandelen en obligaties) moeten in hun sector op het gebied van ESG-criteria minimaal “best in class” zijn. Wij beoordelen derhalve al onze beleggingen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Op deze manier investeren wij in die bedrijven die zich in positieve zin onderscheiden van andere bedrijven in die sector op het gebied van ESG. Dit doen wij kwantitatief aan de hand van de scores op het gebied van ESG door Refinitiv. Refinitiv is een internationaal onafhankelijke en vooraanstaande partij op het gebied van ESG research. Door middel van de ESG scores wordt aangegeven of een bedrijf de effecten van zijn activiteiten op de facetten milieu, sociaal beleid en goed bestuur meeneemt in zijn ondernemingsplannen en of een bedrijf zich houdt aan afspraken over onder andere de rechten van de mens, anti-corruptie, het milieu (waaronder CO2 uitstoot), klant- en productintegriteit. Indien bedrijven passen in onze duurzaamheidsfilosofie selecteren wij bedrijven verder op innoverend vermogen, marktleiderschap, bewezen trackrecord en verwachte ontwikkeling van winstgroei, omzetgroei en groei van de liquidatiewaarde. Hierbij geldt dat omzetgroei uiteindelijk de beste voorspeller is van winstgroei.

    

Refinitiv ESG Scores en ESG Gecombineerde Scores
ESG-pijlerscores schetsen de ESG-prestaties van een bedrijf in een E-, S- of G-pijler. De score is gebaseerd op het totaal van drie tot vier kritische categoriescores. De ESG Gecombineerde Score biedt een afgeronde en uitgebreide evaluatie van de ESG-prestaties van een bedrijf op basis van de gerapporteerde informatie in de ESG-pijlers, waarbij ESG-controverses op basis van wereldwijde mediabronnen worden meegenomen in de weging. Het doet dit door de impact van aanzienlijke, materiële ESG-controverses op te nemen in de totale ESG Gecombineerde Score. Wanneer bedrijven niet betrokken zijn geweest waren bij ESG-controverses, is de ESG Gecombineerde Score gelijk aan de ESG-score.


ESG Controversies Categorie
De ESG Controversies Categorie Score wordt berekend op basis van 23 ESG controversiële onderwerpen. Mocht er sprake zijn van een schandaal, dan wordt het betrokken bedrijf gestraft en heeft dit invloed op de algehele ESG Gecombineerde Score en beoordeling. Controversescores zijn volledig geautomatiseerd en objectief.

 

Identificatie bedrijven met sterke ESG-praktijken of beperkte blootstelling aan ESG-risico's
De ESG-scores worden vertaald naar letters om eenvoudig te interpreteren hoe bedrijven presteren ten opzichte van collegabedrijven in dezelfde sector en waar de ESG-zwakke punten en ESG-sterke punten van het bedrijf liggen. Een bedrijf met een score van >0,916 wordt bijvoorbeeld beoordeeld als A+, terwijl een bedrijf met een score ≤0,083 wordt beoordeeld als D. Wij nemen een bedrijf alleen op in de portefeuille als het bedrijf minimaal best in class is (behorende tot de beste 50% op het gebied van ESG in zijn categorie), waarbij de ESG score van Refinitiv zich overwegend in de range vanaf C+ (“C” score indicates satisfactory relative ESG performance and moderate degree of transparency in reporting material ESG data publicly.) tot A+ bevindt (“A” score indicates excellent relative ESG performance and high degree of transparency in reporting material ESG data publicly).

 

Uitgebreide informatie met betrekking tot het door Refinitiv gebruikte ESG score model is voor onze cliënten beschikbaar. 

 

Download pdf: Refinitiv Datastream

Beleggingsfondsen

Voor de beoordeling van (index) beleggingsfondsen maken wij gebruik van de publiek beschikbare ESG informatie van Morningstar. Zo beoordelen wij de beleggingsfondsen op hun duurzaamheidskarakter aan de hand van de door Morningstar toegekende Globes. Het aantal van 5 Globes is de maximaal haalbare score. Wij selecteren in principe alleen beleggingsfondsen die minimaal over 3 Globes beschikken en in het kader van SFDR minimaal aan artikel 8 SFDR voldoen.  

  

Eigen kwalitatieve beoordeling

Naast de kwantitatieve ESG beoordeling, beoordelen wij onze beleggingen ook kwalitatief door zelf de ESG rapportage (individuele aandelen, obligaties en (index) beleggingsfondsen) inhoudelijk te beoordelen, waarbij o.a. de bijdragen aan een CO2 neutraal klimaat conform de klimaatakkoorden van Parijs alsmede de SDG’s centraal staan. 

 

Dit betekent voor de individuele beleggingen dat wij zelf een plausibiliteitscheck doen op de uitkomst van de scores van Refinitiv. Wij maken daarbij gebruik van de rapportages van de bedrijven zelf en baseren ons mede op publiek beschikbare informatie van MSCI-ESG en Morningstar. 

 

Bij (index) beleggingsfondsen (aandelen en obligaties) doen wij een check op het duurzaamheidskarakter van de uitgevende instelling zelf, de duurzaamheidsindex die wordt gevolgd en of de uitsluitingen en gehanteerde ESG-criteria overeenkomstig ons eigen beleid zijn. Een beleggingsfonds dient daarnaast ondertekenaar te zijn van de UNPRI. Wij baseren ons hierbij o.a. op publiek beschikbare informatie van Morningstar. Indien er in de beleggingsfondsen sprake is van beleggingen in Green Bonds dan moeten deze bonds minimaal voldoen aan de regels en uitgangspunten van het Climate Bond Initiative. 

 

Good Governance 

Als duurzame vermogensbeheerder hechten wij eraan dat bedrijven hun Governance goed op orde hebben. Wij nemen good governance dan ook expliciet mee in de beoordeling van onze beleggingen.  

 

Bovenstaand proces wordt in het maandelijkse Investment Committee (IC) bekrachtigd en gemonitord. 

 

 

Rapportage

Wij kennen een transparante manier van rapporteren, waarbij in één opslag duidelijk is hoe een gekozen belegging scoort op het gebied van ESG. Wij hebben dit vertaald naar het tonen van het aantal groene blaadjes.  

bottom of page