top of page

Duurzaamheidsinformatie

Samenvatting

Wij promoten zowel ecologische als sociale kenmerken, maar hebben geen duurzame beleggingsdoelstelling. Wij beleggen niet in de wapenindustrie, de tabaksindustrie, fossiele energiebedrijven en bedrijven die de UN Global Compact Rules schenden. Onze directe beleggingen moeten altijd een bijdrage leveren aan ten minste een van onze vier thema’s: klimaatverandering, duurzame alternatieve, digitale transformatie en gezondheid. Onze aandelenindex fondsen bestaan uit zogenaamde Socially Responsible Investment (SRI) in combinatie met Paris Aligned (PA) beleggingsfondsen en het overgrote deel van onze obligatieportefeuille wordt belegd in groene obligaties of zogenaamde green bond fondsen. Deze green bond fondsen kwalificeren als duurzame belegging onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Tenslotte sluiten wij bepaalde beleggingen uit. Minimaal 80% van de portefeuille voldoet aan de ecologische en sociale kenmerken die wij promoten. In het deel dat geen ecologische of sociale kenmerken promoot, zijn cash en derivaten opgenomen. Derivaten worden gebruikt om bijvoorbeeld het renterisico af te dekken. 

 

Op basis van data van Refinitiv, Mornigstar, MSCI-ESG en op basis van duurzaamheidsinformatie van de bedrijven zelf, beoordelen wij of de belegging aan de ecologische en sociale kenmerken voldoet. Dit doen wij kwantitatief aan de hand van de scores op het gebied van ESG door Refinitiv. Door middel van de ESG scores wordt aangegeven of een bedrijf de effecten van zijn activiteiten op de facetten milieu, sociaal beleid en goed bestuur meeneemt in zijn ondernemingsplannen en of een bedrijf zich houdt aan afspraken over onder andere de rechten van de mens, anti-corruptie, het milieu (waaronder CO2 uitstoot), klant- en productintegriteit. De ESG-scores worden vertaald naar letters om eenvoudig te interpreteren hoe bedrijven presteren ten opzichte van collega bedrijven in dezelfde sector en waar de ESG-zwakke punten en ESG-sterke punten van het bedrijf liggen. Wij nemen een bedrijf alleen op in de portefeuille als het bedrijf minimaal best in class is (behorende tot de beste 50% op het gebied van ESG in zijn categorie), waarbij de ESG score van Refinitiv zich overwegend in de range vanaf C+ (bovengemiddeld) tot A+ (excellent) bevindt. 

 

Voor de beoordeling van (index) beleggingsfondsen maken wij gebruik van de publiek beschikbare ESG informatie van Morningstar. Zo beoordelen wij de beleggingsfondsen op hun duurzaamheidskarakter aan de hand van de door Morningstar toegekende Globes. Het aantal van 5 Globes is de maximaal haalbare score. Wij selecteren in principe alleen beleggingsfondsen die minimaal over 3 Globes beschikken en in het kader van SFDR minimaal aan artikel 8 SFDR voldoen. Bovendien selecteren voor aandelen alleen zogenaamde SRI Paris Aligned aandelenindexfondsen en voor obligaties alleen zogenaamde Greenbondfondsen. 

 

Naast de kwantitatieve ESG beoordeling, beoordelen wij onze directe beleggingen ook kwalitatief door zelf de ESG rapportage inhoudelijk te beoordelen, waarbij o.a. de bijdragen aan een CO2 neutraal klimaat conform de klimaatakkoorden van Parijs alsmede de SDG’s centraal staan. Dit betekent voor de individuele beleggingen dat wij zelf een plausibiliteitscheck doen op de uitkomst van de scores van Refinitiv. Wij maken daarbij gebruik van de rapportages van de bedrijven zelf en baseren ons mede op publiek beschikbare informatie van MSCI-ESG en Morningstar. Bij (index) beleggingsfondsen doen wij een check op het duurzaamheidskarakter van de uitgevende instelling zelf, de duurzaamheidsindex die wordt gevolgd en of de uitsluitingen en gehanteerde ESG-criteria overeenkomstig ons eigen beleid zijn. Een beleggingsfonds dient daarnaast net als wijzelf ondertekenaar te zijn van de UNPRI. Wij baseren ons hierbij o.a. op publiek beschikbare informatie van Morningstar. 

 

Ieder jaar wordt de ESG-analyse voor elke onderneming bijgewerkt met de meest recente data en overige gegevens en wordt beoordeeld of de belegging nog altijd aan ons beleid voldoet. Wij rapporten op een groot aantal duurzaamheidsindicatoren om te laten zien of het fonds de gepromote duurzaamheidskenmerken heeft behaald. IVM Caring Capital voert geen engagementbeleid. 

 

Geen duurzame beleggingsdoelstelling

Dit financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling. 

 

Ecologische en sociale kenmerken van het financiële product

Wij promoten zowel ecologische als sociale kenmerken. Onze beleggingen moeten altijd een bijdrage leveren aan ten minste een van onze vier thema’s.  

 

Klimaatverandering

Wij zijn van mening dat de uitstoot van broeikaseffecten door menselijk handelen sterk gereduceerd moet worden en beleggen daarom niet in bepaalde CO2-intensieve sectoren. Daarnaast investeren wij actief in bedrijven die bijdragen aan de energietransitie. Hiermee promoten wij zowel de kenmerken klimaatmitigatie als klimaatadaptie.

 

Duurzame alternatieven

Wij zijn van mening dat er meer duurzame alternatieven gebruikt moeten worden. Daarom investeren wij in bedrijven die duurzame alternatieven ontwikkelen of gebruiken, zoals warmtepompen, waterstof, biogas en duurzame bouwbedrijven. Hiermee promoten wij het kenmerk klimaatmitigatie. 

 

Digitale transformatie

Innovatie kan ervoor zorgen dat er minder grondstoffen worden verbruikt. Wij vinden dit erg belangrijk er investeren daarom in bedrijven die met technologische ontwikkelingen ervoor zorgen dat er minder grondstoffen worden gebruikt.  Hiermee promoten wij zowel de kenmerken klimaatmitigatie, klimaatadaptie als de transitie naar een circulaire economie. 

 

Gezondheid

Een goede gezond is erg belangrijk. Dit zorgt er namelijk voor dat mensen een langer en beter leven hebben. Daarom beleggen wij in bedrijven die dit mogelijk maken en betaalbare medicijnen (access to medicine) belangrijk vinden. Aangezien roken een zeer negatieve impact heeft op de gezondheid beleggen wij niet in bedrijven die actief zijn in de tabaksindustrie. Hiermee promoten wij het sociale kenmerk goede gezondheid. 

 

Daarnaast zijn wij van mening dat alle mensen recht hebben om in vrijheid te leven en dat de rechten van alle mensen gerespecteerd en beschermd worden. Om die reden willen wij niet beleggen in bedrijven en overheden die zich schuldig maken aan het schenden van regels op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie. Ook beleggen wij niet in bedrijven die actief zijn in de wapenindustrie. Hiermee promoten we het sociale kenmerken mensenrechten. 

 

Onze indirecte beleggingen bestaan uit zogenaamde Socially Responsible Investment (SRI) & Paris Aligned aandelenindexfondsen en het obligatiegedeelte van de portefeuille bestaat grotendeels uit groene obligaties of zogenaamde Greenbonds. Met deze indirecte beleggingen promoten wij het ecologische kenmerk klimaat mitigatie. 

 

Beleggingsstrategie
Wij selecteren in onze directe beleggingen bedrijven die zich in positieve zin onderscheiden van andere bedrijven in die sector op het gebied van ESG. Wij hebben voor onze directe beleggingen gekozen voor volgende thema’s, gebaseerd op de SDG’s: Gezondheid (SDG 3), Energietransitie (SDG’s 7 en 13), Digitale transformatie (SDG 11) en Duurzame Alternatieven ( SDG 13). 

 

Wij selecteren in principe alleen beleggingsfondsen die minimaal over 3 Globes beschikken en in het kader van SFDR minimaal aan artikel 8 SFDR voldoen. Bovendien selecteren wij alleen zogenaamde SRI Paris Aligned aandelenindexfondsen en bestaat de obligatieportefeuille voor minimaal 75% uit art 9 SFDR Greenbond beleggingsfondsen. De andere 25% kan bestaan uit cash en of een derivaat ter bescherming van de portefeuille.   

 

Tenslotte beleggen wij niet in: 

  • olie-, kolen- en gasproducenten

  • nutsbedrijven die gebruik maken van kolen voor de productie van elektriciteit

  • bedrijven actief in de fossiele energie services (distributie en toeleveranciers)

  • bedrijven actief in rafinage en de aanleg van pijplijnen

  • bedrijven die actief zijn in de wapenindustrie

  • bedrijven die actief zijn in de tabaksindustrie

  • ondernemingen die betrokken zijn bij schendingen van de beginselen van het VN Global Compact 

 

Aandeel beleggingen
Op aandelengebied wordt er direct belegd in individuele aandelen passend bij de gekozen SDG’s en gescreend op ESG en indirect in SRI Paris Aligned aandelenindexfondsen. In obligaties wordt minimaal 75% belegd in artikel 9 Greenbonds. De overige 25% mag in bijvoorbeeld cash of portefeuillebeschermende derivaten worden belegd. Alle beleggingsfondsen voldoen aan de ecologische en sociale kenmerken die het fonds promoot. 

Afhankelijk van het risicoprofiel is er een standaard asset allocatie van toepassing. Hieronder is per risicoprofiel de asset allocatie weergegeven.

 

Zeer Defensief

De verhouding tussen zakelijk waarden en vastrentende waarden is 0% - 100%. Waarbij er afhankelijk van de marktomstandigheden een onderweging van 15% in de vermogenscategorie vastrentend mogelijk is (en dus een overweging van 15% zakelijke waarden). 

zeer defensief.png

Klik hier voor Annex II IVM Caring Capital profiel 'zeer defensief'

Defensief

De verhouding tussen zakelijk waarden en vastrentende waarden is 25% - 75%. Waarbij er afhankelijk van de marktomstandigheden een onderweging of overweging van 15% in een van beide vermogenscategorieën mogelijk is. 

defensief.png

Klik hier voor Annex II IVM Caring Capital profiel 'defensief'

Neutraal

De verhouding tussen zakelijk waarden en vastrentende waarden is 50% - 50%. Waarbij er afhankelijk van de marktomstandigheden een onderweging of overweging van 15% in een van beide vermogenscategorieën mogelijk is. 

neutraal.png

Klik hier voor Annex II IVM Caring Capital profiel 'neutraal'

Offensief

De verhouding tussen zakelijk waarden en vastrentende waarden is 75% - 25%. Waarbij er afhankelijk van de marktomstandigheden een onderweging of overweging van 15% in een van beide vermogenscategorieën mogelijk is. 

offensief.png

Klik hier voor Annex II IVM Caring Capital profiel 'offensief'

Zeer offensief

De verhouding tussen zakelijk waarden en vastrentende waarden is 0% - 100%. Waarbij er afhankelijk van de marktomstandigheden een onderweging van 15% in de vermogenscategorie zakelijke waarden mogelijk is (en dus een overweging van 15% in vastrentend).  

 

Schermafbeelding 2023-01-16 om 14.36.47.png

Klik hier voor Annex II IVM Caring Capital profiel 'zeer offensief'

 

Monitoring ecologische of sociale kenmerken
De ESG-analyse en of SFDR kwalificatie van ieder belegging wordt vastgelegd. Ieder jaar wordt de ESG-analyse voor elke onderneming bijgewerkt met de meest recente data en overige gegevens voor de directie beleggingen. Per belegging wordt aan de hand van data van Refinitiv en of de SFDR kwalifictie beoordeeld of de beleggingen nog aan onze eisen voldoet. Daarnaast zijn wij aangesloten bij Finner en nemen wij de duurzaamheidsmodule af. Op basis van alle informatie die ons ter beschikking staat wordt beoordeeld of de beleggingen nog altijd aansluiten bij onze principes. De uitlsuitingenlijst wordt ieder jaar geupdate. 

 

Methodologieën
Om te beoordelen of het fonds de ecologische en sociale kenmerken daadwerkelijk worden behaald, wordt er ieder jaar op een aantal duurzaamheidsindicatoren gerapporteerd. Op basis van de portefeuille samenstelling wordt beoordeeld of er inderdaad geen bedrijven in de portefeuille zitten die we hebben uitgesloten. Daarnaast beoordelen we of de beleggingen aan overige ecologische en sociale kenmerken voldoen, dit doen we op basis van data van Refinitiv en of Morningstar en de ons bekende SFDR kwalificatie.  

 

Databronnen en -verwerking
De volgende databronnen worden gebruikt: Refinitiv, Morningstar, MSCI-ESG en de duurzaamheidsinformatie gepubliceerd door de bedrijven zelf. De informatie wordt verwerkt in onze ESG-spreadsheet waarin wij per belegging de relevante informatie vastleggen. 

 

Wij doen voor de individuele beleggingen een plausibiliteitscheck op de uitkomst van de scores van Refinitiv. Wij maken daarbij gebruik van de rapportages van de bedrijven zelf en baseren ons mede op publiek beschikbare informatie van MSCI-ESG en Morningstar. Bij (index) beleggingsfondsen doen wij een check op het duurzaamheidskarakter van de uitgevende instelling zelf, de duurzaamheidsindex die wordt gevolgd en of de uitsluitingen en gehanteerde ESG-criteria overeenkomstig ons eigen beleid zijn. Wij doen zelf geen schattingen, externe dataproviders zoals Refinitiv kunnen mogelijk wel gebruik maken van schattingen.

 

Databeperkingen
Wij baseren ons op harde data van Refinitiv en de ESG rapportages van de bedrijven zelf. Dit gecombineerd met publiekelijk beschikbare informatie en de eigen beoordeling daarvan. Enige subjectiviteit is daarmee niet uit te sluiten.   

 

Due diligence
Alle door ons geselecteerde bedrijven (dit geldt voor onze beleggingen in individuele aandelen en obligaties) moeten in hun sector op het gebied van ESG-criteria minimaal “best in class” zijn (= behoren tot de beste 50% op basis van de ESG score). Dit doen wij kwantitatief aan de hand van de scores op het gebied van ESG door Refinitiv. Door middel van de ESG scores wordt aangegeven of een bedrijf de effecten van zijn activiteiten op de facetten milieu, sociaal beleid en goed bestuur meeneemt in zijn ondernemingsplannen en of een bedrijf zich houdt aan afspraken over onder andere de rechten van de mens, anti-corruptie, het milieu (waaronder CO2 uitstoot), klant- en productintegriteit. De ESG-scores worden vertaald naar letters om eenvoudig te interpreteren hoe bedrijven presteren ten opzichte van collega-bedrijven in dezelfde sector en waar de ESG-zwakke punten en ESG-sterke punten van het bedrijf liggen. Wij nemen een bedrijf alleen op in de portefeuille als het bedrijf minimaal best in class is (behorende tot de beste 50% op het gebied van ESG in zijn categorie), waarbij de ESG score van Refinitiv zich overwegend in de range vanaf C+ (bovengemiddeld) tot A+ (excellent) bevindt. 

 

Voor de beoordeling van (index) beleggingsfondsen maken wij gebruik van de publiek beschikbare ESG informatie van Morningstar. Zo beoordelen wij de beleggingsfondsen op hun duurzaamheidskarakter aan de hand van de door Morningstar toegekende Globes. Het aantal van 5 Globes is de maximaal haalbare score. Wij selecteren in principe alleen beleggingsfondsen die minimaal over 3 Globes beschikken en in het kader van SFDR minimaal aan artikel 8 SFDR voldoen. Bovendien selecteren wij alleen zogenaamde SRI Paris Aligned aandelenindexfondsen. Minimaal 75% van de obligatieportefeuille bestaat uit art 9 SFDR Greenbond beleggingsfondsen. De andere 25% kan bestaan uit cash en of een derivaat ter bescherming van de portefeuille.   

 

Naast de kwantitatieve ESG beoordeling, beoordelen wij onze beleggingen ook kwalitatief door zelf de ESG rapportage inhoudelijk te beoordelen, waarbij o.a. de bijdragen aan een CO2 neutraal klimaat conform de klimaatakkoorden van Parijs alsmede de SDG’s centraal staan. Dit betekent voor de individuele beleggingen dat wij zelf een plausibiliteitscheck doen op de uitkomst van de scores van Refinitiv. Wij maken daarbij gebruik van de rapportages van de bedrijven zelf en baseren ons mede op publiek beschikbare informatie van MSCI-ESG en Morningstar. Bij (index) beleggingsfondsen doen wij een check op het duurzaamheidskarakter van de uitgevende instelling zelf, de duurzaamheidsindex die wordt gevolgd en of de uitsluitingen en gehanteerde ESG-criteria overeenkomstig ons eigen beleid zijn. Een beleggingsfonds dient daarnaast ondertekenaar te zijn van de UNPRI. Wij baseren ons hierbij o.a. op publiek beschikbare informatie van Morningstar. 

 

Wij hebben compliance- en risicoprocedures vastgelegd om de uitvoering van het beleggingsbeleid te monitoren. Wij zijn geabonneerd op de duurzaamheidsresearch van Refinitiv en laten ons duurzaamheidsbeleid screenen door Finner. Op basis van al de informatie die tot onze beschikking staat wordt beoordeeld of de beleggingen nog altijd aansluiten bij onze principes. De uitsluitingenlijst wordt ieder jaar geüpdate. 

 

 

Engagementbeleid

IVM Caring Capital voert geen engagementbeleid.  

bottom of page